Миење на централните делови на с. Сујаклари, Мамутчево и Отовица