Нови косилки за одржување на јавните зелени површини

Нови косилки за одржување на јавните зелени површини

За потребите на Секторот Паркови и зеленило, а со цел поефективно и поефикасно одржување на градското зеленило, набавени се 2 рачни самоодни косилки и 6 грбни машински косилки – тримери. Набавката е извршена со сопствени средства на претпријатието.