Повик до граѓаните – РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ

Повик до граѓаните – РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ

Почитувани граѓани,

Навиките во постапувањето со отпадот што го создаваме мора да ги менуваме. Депониите се преполни со отпад кој има употребна вредност.

Трупаме отпад и создаваме потенцијални жаришта на болести и инфекции кои може да ги пренесат стаорците, комарците, мувите и другите инсекти во нашите живеалишта.

Затоа, крајно време е да започнеме да го применуваме концептот

3Р- РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ

Најпрво го ОДВОЈУВАМЕ и РАЗДЕЛУВАМЕ отпадот на два дела:

– ХАРТИЈА, КАРТОН, ПЛАСТИКА, ЛИМЕНКИ, СТАКЛО (во жолта канта)

– ПРЕОСТАНАТ ОТПАД (во зелена канта).

ЈКП Дервен ќе врши собирање на отпадот од жолтите канти ВО САБОТА, од 08.00-12.00 часот по следниот распоред за месец МАЈ:

РЕОН 1 (4 Мај, 18 Мај)               РЕОН 2 (11 Мај, 25 Мај)
Партение Зографски Благој Ѓорев
Костурскa Мицко Козар
Пајак Планина Васил Главинов
Андреја Дамјанов Гемиџиска
Белградска Оливер Китановски
Мите Богоевски Кумановска
Наце Димов Панко Брашнар
Стеван Димитров АСНОМ
Павел Шатев Васа Кошулчева
Кирил и Методиј Крсте Мисирков
Архиепископ Михаил Тодор Х.Офицерчето
Киро Чашуле Христо Узунов
Мирка Гинева 8-ма Велешка бригада
Луј Пастер Лазо Осмаков
Камка Тоцинова Димитар Влахов
Коле Неделковски Браќа Капчеви
Васил Ѓоргов Вардарска
Кузман Јосифовски Питу Тодорче Николовски
Киро Зафиров Орце Мартинов
Кочо Рацин Димко Најдов
Љубен Весов Славе Петков
Хаџи Косте Рилски Конгрес
Нас.Порцеланова Самоборска

Понатаму секоја втора сабота по утврдениот редослед.

КОГА СЕ МЕША, ТОА Е ЃУБРЕ! КОГА СЕ РЕЦИКЛИРА, ТОА Е РЕСУРС!