Повик до граѓаните – РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ