Подготовка за поставување јавни чешми во новиот парк кај училиштето Коле Неделковски