Поставување заштитна ограда за отпадоци кај Потокот