Поставување на заштитна ограда – видиковец на ул. Браќа Капчеви

Поставување на заштитна ограда – видиковец на ул. Браќа Капчеви

По налог на Општина Велес, а поради непосредната близина на р. Вардар, се поставува заштитна ограда со мрежа кај видиковецот на ул. Браќа Капчеви.