Поставување на заштитна ограда – видиковец на ул. Браќа Капчеви