Поставување на заштитна ограда за контејнерите за смет на ул. Лазо Осмаков