Расчистување неорганизирано зеленило кај раскрсницата кон с. Отовица