Чистење долж патот Нови градски гробишта – фабрика Киро Ќучук