Набавени две нови возила за собирање комунален смет