ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Продажба на движни ствари
АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГАБАРИТЕН ОТПАД
Нови инвестиции во Фабриката за вода
Соопштение за граѓаните