ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Продажба на движни ствари