За нас

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ДИРЕКТОР: Антон Јовиќ Помошник Директор за економски и правни прашања: Васил Николов Помошник Директор за технички прашања: Елена Димова Сектор Заеднички служби Секторот Заеднички служби се состои од: Правно одделение со Оддел за односи со јавност и маркетинг, Комерцијално одделение со Оддел за набавки и магацин и Оддел за продажба …

Повеќе »

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: зафат, обработка и дистрибуција на вода за пиење, одведување на фекални води и одржување на уличната канализација, собирање и одведување на смет, подигање и одржување на градско зеленило, одржување на градските пазари, одржување на градските …

Повеќе »

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: зафат, обработка и дистрибуција на вода за пиење, одведување на фекални води и одржување на уличната канализација, собирање и одведување на смет, подигање и одржување на градско зеленило, одржување на градските пазари, одржување на градските …

Повеќе »

ВИЗИЈА

ЈКП Дервен има визија да постигне статус на претпријатие од ранг на модерните европски претпријатија кои се бават со комунални дејности. Ова претставува збир од долгорочни определби што опфаќаат: – развој на постоечките сегменти и воведување на нови во обавувањето на основните и пропратните комунални дејности. – осовременување на комуникацијата …

Повеќе »

МИСИЈА

ЈКП Дервен има мисија да обезбедува квалитетен и континуиран комунален сервис за граѓаните, со големо внимание кон заштитата на животната средина. За да ја оствари својата мисија во целост, неопходно е: – постојано да се следат и идентификуваат барањата на постојните и потенцијалните корисници на нашите услуги. – брзо и …

Повеќе »

За нас

Историјат Претпријатието е основано со Одлука на Собранието на Општина Велес бр.08-5293 од 05.12.1989 година и е организирано како Јавно претпријатие за комунални дејности „Дервен“ – Велес и истото со Решение бр.1666/89 од 22.12.1989 година е регистрирано во Окружниот стопански суд Скопје. Главни активности на ЈКП ДЕРВЕН Јавното комунално претпријатие …

Повеќе »