ДОМА / Главно Мени

Главно Мени

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ДИРЕКТОР: Антон Јовиќ Помошник Директор за економски и правни прашања: Васил Николов Помошник Директор за технички прашања: Елена Димова Сектор Заеднички служби Секторот Заеднички служби се состои од: Правно одделение со Оддел за односи со јавност и маркетинг, Комерцијално одделение со Оддел за набавки и магацин и Оддел за продажба …

Повеќе »

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: зафат, обработка и дистрибуција на вода за пиење, одведување на фекални води и одржување на уличната канализација, собирање и одведување на смет, подигање и одржување на градско зеленило, одржување на градските пазари, одржување на градските …

Повеќе »

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: зафат, обработка и дистрибуција на вода за пиење, одведување на фекални води и одржување на уличната канализација, собирање и одведување на смет, подигање и одржување на градско зеленило, одржување на градските пазари, одржување на градските …

Повеќе »

ВИЗИЈА

ЈКП Дервен има визија да постигне статус на претпријатие од ранг на модерните европски претпријатија кои се бават со комунални дејности. Ова претставува збир од долгорочни определби што опфаќаат: – развој на постоечките сегменти и воведување на нови во обавувањето на основните и пропратните комунални дејности. – осовременување на комуникацијата …

Повеќе »

МИСИЈА

ЈКП Дервен има мисија да обезбедува квалитетен и континуиран комунален сервис за граѓаните, со големо внимание кон заштитата на животната средина. За да ја оствари својата мисија во целост, неопходно е: – постојано да се следат и идентификуваат барањата на постојните и потенцијалните корисници на нашите услуги. – брзо и …

Повеќе »

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈКП ДЕРВЕН Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги. Важечки цени на услугите се следниве: за домаќинства: вода – 31,62 ден./m3 + 5% ДДВ канализација – 5,01 ден./m3 +5% ДДВ исфрлање на смет – 1,50 ден./m2 +5% ДДВ исфрлање …

Повеќе »

Цени

Ценовник на услуги на ЈКП ДЕРВЕН Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги. Важечки цени на услугите се следниве:   за домаќинства: вода – 30,4 ден./m3 + 5% ДДВ канализација – 5,45 ден./m3 +5% ДДВ исфрлање на смет – 1,50 ден./m2 +5% ДДВ …

Повеќе »

Услуги

Прва фаза 1. Издавање на хидротехнички услови за проектирање (за физички и правни лица) Потребни документи: – копија од Услови за градба – хидраулична пресметка за потребите од вода за објектот – последната наплатена сметка како доказ за подмирен долг Втора фаза – Барање (и за правни и за физички …

Повеќе »