ДОМА / Главно Мени / СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈКП ДЕРВЕН

Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги. Важечки цени на услугите се следниве:

за домаќинства:

вода – 31,62 ден./m3 + 5% ДДВ

канализација – 5,01 ден./m3 +5% ДДВ

исфрлање на смет – 1,50 ден./m2 +5% ДДВ

исфрлање на смет по дворно место – 0,20 ден.

за претпријатија и дуќани:

вода – 63,05 ден./m3 + 5% ДДВ

канализација – 7,66 ден./m3 +5% ДДВ

исфрлање на смет – 3,50 ден./m2 +5% ДДВ

исфрлање на смет по дворно место – 0,50 ден.

за училишта и детски градинки

вода – 31,62 ден./m3 + 5% ДДВ

канализација – 5,01 ден./m3 +5% ДДВ

исфрлање на смет – 3,50 ден./m2 +5% ДДВ

исфрлање на смет по дворно место – 0,50 ден.

РЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – НАДОМЕСТОКОТ ПО НОСИТЕЛ НА ГРОБНО МЕСТО ИЗНЕСУВА

За одржување на гробиштата:

•             гробарина – 60 денари месечно

За доделување на гробно место:

•             надоместок за гробно место со тампониран простор околу гробот – 9.000,оо денари

•             надоместок за гробно место со поплочен простор околу гробот – 14.200,оо денари

•             надоместок за доделување употреба на старо гробно место со отстапување на трети лица преку нотар и внесување во евиденција на новиот корисник – 1.000,оо денари

•             надоместок за обележување и изработка на протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија – 4.000,оо ден.

Надоместокот за пристап и користење на гробишна инфраструктура за носител на гробно место изнесува:

користење на ладилник – 50,оо денари /час

изложување на починат во мртовечница за верски обреди – 900,оо денари /час

користење сала за спомени на Раштанските гробишта – 700,оо денари /спомен

користење на мртовечница на Раштанските гробишта – 300,00 денари/спомен

Надоместок за пристап и користење на гробишна инфраструктура од страна на оператор на погрeбални услуги и на каменорезач изнесува:

– користење на ладилник – 50,00 денари/час

– изложување на починат во мртовечница за верски обреди – 900,00 денари/час

– користење лафет-количка за погреб – 200,оо денари /погреб

– влез на оператор на погребални услуги во гробиштата – 1.950,оо денари /погреб

– влез на каменорезачи: од 1 до 3 часа – 1.800,оо денари/час (цената важи за  правни и физички лица кои поставуваат споменик), секој нареден час – 600,оо денари/час.

РЕ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Надоместокот за одржување и користење на паркови и јавни зелени површини изнесува: 0,9 денари од м2 и за физички и за правни лица.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СМЕТКИТЕ

Сметките може да се платат во сите експозитури на Македонска пошта, Стопанска банка, Тутунска банка, Комерцијална банка и во благајна во Управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН.

За сите рекламации во врска со состојбата на водомерот, обратете се на шалтерот на инкасантите, секој работен ден од 7.00 – 8.00 часот, во холот на Управната зграда.

За примедби на сметка, обратете се на тел. 043 231-011, локал 134, или во Управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН, соба бр. 37.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *