Апел – Не оставајте габаритен отпад до контејнерите за комунален смет