Вратена во првобитна состојба дупката на ул. Рилски конгрес