Градежен шут фрлен во контејнер за комунален смет во близина на театарот