Завршена првата фаза од Студијата за искористување на отпад од органско потекло
Набавено со донација ново возило за собирање и транспорт на смет – автосмеќар
Чистење на канализациона линија на ул. Петре Прличко