Доведување во првобитна состојба на ул. Максим Горки