Завршена првата фаза од Студијата за искористување на отпад од органско потекло