Исчистена од смет и отпадоци околината на манастирот Св. Илија