Косење на зеленило долж пешачката патека на е. Младост