Косење на зеленило кај Градскиот стадион – 17.07.2019