Косење на паркот кај Железен мост и паркот кај Автобуската станица