Косење на трева и зеленило во н. Превалец и во паркот кај Железен мост