Миење на ул. Киро Ќучук, ул. Васил Главинов и игралиште кај Дервенски поток