Набавен нов компресор за сув воздух за потребите на Фабриката за вода