Непрописно паркираните возила – пречка за навремено собирање на сметот