Нова зелена површина зад училиштето Коле Неделковски