Нова зелена површина зад училиштето Коле Неделковски

Нова зелена површина зад училиштето Коле Неделковски

Од Програмата за подигнување на нови зелени површини – започнаа активности за расчистување на постоечката вегетација во задниот дел на училишниот двор на СОУ Коле Неделковски, како дел од подготовката за подигнување на ново зеленило.