Набавено ново специјално возило за собирање на смет