Ноќното собирање на смет се укинува, се воведува дневно собирање на смет