Одржана презентација од спроведено истражување за искористување на органски отпад од винската индустрија и останат органски отпад – проект БИОРЕАЛ

Одржана презентација од спроведено истражување за искористување на органски отпад од винската индустрија и останат органски отпад – проект БИОРЕАЛ

Во рамки на проектот БИОРЕАЛ, финансиран од Interreg – IPA CBC програмата на ЕУ, а со чија помош ЈКП Дервен доби грант во износ од 125.410 евра кои се наменија за набавка на ново возило за собирање на смет кое е веќе во употреба и изработка на студија за управување со органски отпад од винската индустрија и останат органски отпад, денеска беше одржана презентација на спроведеното истражување за можностите за искористување на органскиот отпад од винската индустрија и останатиот биоразградлив отпад во Вардарскиот плански регион.

На презентацијата извршена од страна на технички и финансиски експерти од консултантската компанија Епицентар Интернационал, беа прикажани можностите за искористување на органскиот отпад како енергетски извор за производство на електрична енергија и/или топлина, како и бенефитот што од таквата постапка би го имале и производителите на овој вид на отпад и самите општини и јавни комунални претпријатија, како и целата заедница со постигнување на поквалитетни еколошки услови за живеење, без никаков дополнителен трошок кај граѓаните за воведувањето на третирање и употреба на органскиот, биоразградлив отпад.