Одржана презентација од спроведено истражување за искористување на органски отпад од винската индустрија и останат органски отпад – проект БИОРЕАЛ