Озеленување на град Велес – 2018 година

Озеленување на град Велес – 2018 година

ЈКП Дервен, поточно Секторот Паркови и зеленило, деновиве привршува со реализација на Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2018 год. Голем дел од предвидените операции и активности на планираните локации се успешно реализирани, поточно:

1. Реконструирана е зелената површина на ул.Благој Ѓорев во населба Тунел, околу детското игралиште, на површина од 1650 м2, на која е поставен систем за наводнување  и хортикултурно е уреден просторот со обновување на тревната површина и засадување на 10 броја листопадни садници   Betula verrucosa  и 7 броја листопадни садници Catalpa bignonioides.

2. Реконструирана е зелената површина на ул.Благој Ѓорев во населба Тунел – сквер Багремче на површина од 890 м2, на која е поставен систем за наводнување  и хортикултурно е уреден просторот со обновување на тревната површина и засадување на 4 броја листопадни садници   Acer palmatum  и 5 броја листопадни садници Acer negundo.

3. Реконструирана е зелената површина на ул.Лазо Осмаков пред амбуланта Хигиенски на површина од 365 м2, на која е поставен систем за наводнување  и хортикултурно е уреден просторот со обновување на тревната површина и засадување на 1 листопадна садница   Acer palmatum ,  5 броја зимзелени садници Thuja Smaragd  и 10 зимзелени грмушки Buxus.

4. Реконструирана е зелената површина на ул.Петре Прличко – парк Автобуска станица на површина од 1959 м2, на која е поставен систем за наводнување  и хортикултурно е уреден просторот со обновување на тревната површина и засадување на 13 листопадни садници   Betula verrucosa  и  5 броја листопадни садници Platanus acerifolia.

5. Реконструирана е зелената површина на ул.Димитар Влахов – зеленило од Пензионерски дом до Железен мост на површина од 882 м2, на која е поставен систем за наводнување  и хортикултурно е уреден просторот со обновување на тревната површина и засадување на 10 листопадни садница   Morus alba pendula ,  5 броја листопадни садници Robinia pseudoacacia Globosa  и 20 зимзелени садници Chamaecyparis lawsoniana.

6. Подигната е нова зелена површина на ул.Андон Шурков на местото на дислоцирани времени објекти на површина од 300м2 на која е поставен систем за наводнување и хортикултурно е уреден просторот со подигнување на нова тревна површина.

7. Подигната е нова зелена површина на ул.Христо Узунов на местото на дислоцирани времени објекти на површина од 160м2 на која е поставен систем за наводнување и хортикултурно е уреден просторот со подигнување на нова тревна површина и засадување на 5 броја листопадни садници  Acer psudoplatanus.

– На неколку локации во градот засадени се и:

1. Градски парк – Cedrus sp. 5 бр.

2. Младински парк – Magnolia 5 бр.

3. Парк Офицерски – Albizzia 10 бр.

4. Центар

– жардињери – Acer palmatum 3 бр.

– споменик Кочо Рацин – Acer palmatum 2 бр.

5.Центар

– комплекс банки – Picea sp  2 бр.

– Сквер Саат – Picea sp. 3 бр.

6. ул.Индустриска – Thuja Smaragd 6 бр.

Истовремено ЈКП Дервен на планираните локации засади и околу 35.000 броја цветен расад од видот Viola sp.

Цветниот расад и дендролошкиот материјал ги обезбеди Општина Велес.