Озеленување на град Велес – 2018 година
Повторно отпад на игралиштето кај Дервенски поток