Подготовка за подигнување дрворед на ул. Благој Ѓорев