Подготовка за подигнување дрворед на ул. Благој Ѓорев

Подготовка за подигнување дрворед на ул. Благој Ѓорев

Согласно Програмата за нови зелени површини за 2019 година, Сектор Паркови започна со подготовката на терен за подигнување на зеленило, односно започнато е поставување на систем за наводнување на ул. Благој Ѓорев (спој со ул. Живко Фирфов), каде се планира подигнување на дрворед.