Подигнување на нова зелена површина кај комплекс УЗУС