Поправка на парцела од бекатон плочки на ул. Благој Ѓорев