Поставена заштитна ограда на мостот на патот до с. Сујаклари