Поставување на заштитна ограда на ул. Климент Охридски