Поставување на корпи за отпадоци – с. Горно Оризари