Поставување на систем за наводнување во парк Гимназија