Поставување на сообраќајни знаци на повеќе локации