Расчистување на неорганизирано зеленило на ул. Васил Главинов