Садење цвеќе во жардињерата пред касарната Алексо Демниевски Бауман