Санација на ул. Родна Ивева – спој со ул. Димитар Влахов