Собран габаритен отпад од повеќе локации во градот