Чистење диви депонии и отпад околу летниковците на е. Младост