Чистење и косење во кругот на Резервоар и препумпна станица Теќе