Чистење и метење на ул. Вардарска и влезот во градот