Чистење и метење на ул. Вардарска и влезот во градот

Чистење и метење на ул. Вардарска и влезот во градот

Работниците од Секторот Комунална хигиена денеска работат на чистење и метење на влезниот пат во град Велес (од мостот на Башино село кон градот) и ул. Вардарска од наносите од ризла и прашина.

Потоа: